Standards and Protocols


KDHE – Kansas Radon Program
Tele:    785-296-1560 (KDHE - certification)
E-mail:    Kdhe.radon@ks.gov


Radon Protocols

 

Standards/Protocols:

Kansas Measurement Standards/Protocols
EPA 402-R-93-003 “Protocols for Radon and Radon Decay Product Measurements in Homes” |
EPA 402-R-92-004  “Indoor Radon and Radon Decay Product Measurement Device Protocols”

Kansas Mitigation Standards/Protocols
EPA 402-R-93-078  “Radon Mitigation Standards”